Геннадій Румянцев

Фотографія Геннадій Румянцев (photo Gennadiy Rumyantsev)

Gennadiy Rumyantsev

  • День народження: 31.03.1928 року
  • Вік: 88 років
  • Місце народження: д. Покровське-Жуково, Клинского району Московської області, Росія
  • Громадянство: Росія

Біографія

У 1996 році за великий внесок у розвиток гігієнічної науки та медичної екології йому присуджена премія імені В. А. Рязанова. У 1984 році обраний членом-кореспондентом РАМН, в 1991 році — академіком РАМН.

Народився 31 березня 1928 року в селі Покровське-Жуково Клинского району Московської області. Батько — Румянцев Іван Єгорович (1903-1984). Мати — Румянцева Федосия Іванівна (1903-1979). Дружина — Румянцева Зоя Дмитрівна (1929 р. нар.). Дочка — Румянцева Олена Геннадіївна (1958 р. нар.). Внучка — Сулакова Катерина (1993 р. нар.).

Юність Геннадія Румянцева пройшла у важкі воєнні і повоєнні роки. Однак, незважаючи на труднощі, він блискуче закінчив середню школу і в 1946 році вступив на санітарно-гігієнічний факультет 1-го Московського медичного інституту імені В. М. Сєченова. У 1952-1955 роках Геннадій Іванович — аспірант кафедри гігієни праці 1-го Московського медичного інституту імені В. М. Сєченова.

Після закінчення аспірантури та успішного захисту кандидатської дисертації, присвяченої гігієну праці у виробництві сполук барію, Р. В. Румянцев стає спочатку молодшим науковим співробітником, а з 1956 року — старшим науковим співробітником Московського НДІ гігієни імені Ф. Ф. Ерісмана. Саме в ці роки відбувається становлення Геннадія Івановича як вченого і педагога.

Наукові дослідження Р. В. Румянцева, виконані в умовах масового житлового будівництва, внесли величезний внесок у гігієнічну науку і народне господарство в цілому. Вперше в країні він провів комплексні дослідження за оцінкою дії на організм загальної вібрації. Їм вивчено патогенез та клініка церебральної форми вібраційної хвороби і обгрунтовані допустимі рівні загальної вібрації. Одночасно досліджено та описано нові форми пилової патології — пневмоконіози.

У 1966 році Геннадій Іванович успішно захищає докторську дисертацію, присвячену актуальною в ті роки проблеми — дії загальної вібрації на організм працюючих у виробництві збірного залізобетону. У тому ж році обирається на посаду завідувача кафедри загальної гігієни 1-го Московського медичного інституту імені В. М. Сєченова, якої він успішно керує по теперішній час. У 1969 році йому присвоюється вчене звання професора за спеціальністю «загальна гігієна».

З цього моменту починається новий творчий етап у науково-педагогічної діяльності колективу кафедри загальної гігієни. Під керівництвом Р. В. Румянцева в 1960-80-ті роки виконано ряд великих наукових досліджень з общесоюзным проблем «Наукові основи гігієни праці та профпатології» та «Наукові основи гігієни навколишнього середовища».Матеріали проведених досліджень послужили основою для розробки більш 50 гігієнічних нормативів для повітря робочої зони, води водойм і атмосферного повітря населених місць, нових хімічних речовин і понад 30 законодавчих документів: санітарних правил, методичних вказівок і рекомендацій, спрямованих на охорону навколишнього та виробничого середовища і здоров’я населення.

Різнобічні дослідження під керівництвом Геннадія Івановича Румянцева проведені в області виробництва і застосування полімерних матеріалів і виробів з них у різних галузях народного господарства (виробництво і застосування штучних шкір, килимів і килимових виробів, органічного скла та ін). На основі математичного моделювання їм вивчено та встановлено закономірності поведінки системи «Штучні матеріали — навколишнє середовище». Розроблені гігієнічні сертифікати якості на кілька сотень виробів з полімерних матеріалів побутового та промислового призначення (штучні шкіри, плівкові матеріали, полімерні килимові вироби, органічне скло та ін).

Впродовж кількох десятиліть під керівництвом Геннадія Івановича Румянцева вивчені і регламентовані умови праці на найбільших підприємствах хімічної і текстильної промисловості, при виробництві хімічних добрив, синтетичних миючих засобів, барвників, полімерних матеріалів та ін

Починаючи з 70-х років минулого століття, у зв’язку з інтенсивним впровадженням різноманітної хімічної продукції в різні сфери людського суспільства, в число першочергових гігієнічних проблем висунулася проблема вивчення закономірностей зв’язків між хімічною структурою, фізико-хімічними властивостями, параметрами токсичності та небезпеки хімічних сполук. У цей період на кафедрі під керівництвом Р. В. Румянцева були розпочаті науково-методичні дослідження по розробці розрахункових та експрес-експериментальних методів прискореного вивчення і гігієнічного нормування нових хімічних речовин. Результати цих досліджень стали основою для розробки низки методичних рекомендацій та вказівок щодо прискореного гігієнічного нормування шкідливих промислових речовин, лікарських засобів та напівпродуктів їх синтезу, гігієнічної оцінки нових полімерних матеріалів, вивчення особливостей комбінованої та поєднаної дії хімічних сполук і фізичних факторів з метою їх гігієнічного нормування.

Одним з найважливіших напрямів наукових досліджень Р. В. Румянцева стала розробка теоретичних і методичних основ проблеми прогнозування токсичності і небезпеки хімічних речовин. В останні роки під його керівництвом проводяться інтенсивні дослідження в області впровадження сучасних комп’ютерних технологій в гігієнічні й токсикологічні дослідження, створено кілька великих комп’ютерних токсикологічних банків даних, ведуться розробки автоматизованих прогнозуючих систем, орієнтованих на оцінку токсичності і небезпеки забруднення навколишнього середовища і загрози їх впливу на організм людини.

В області гігієни навколишнього середовища пріоритетними напрямами наукових робіт Геннадія Івановича є комплексні дослідження по встановленню зв’язку між впливом різних чинників навколишнього середовища і станом здоров’я різних груп населення, що проживають у великих промислових містах, обґрунтування методичних підходів до соціально-гігієнічного моніторингу в умовах різних регіонів країни.

Р. В. Рум’янцевим опубліковано понад 300 наукових робіт, у тому числі 20 монографій, підручники, посібники, навчальні посібники. Він є засновником великої наукової школи, представники якої працюють в багатьох великих наукових та навчальних закладах Росії. Під його керівництвом виконано більш як 50 дисертацій, у тому числі 26 докторських.

Поряд з підготовкою фахівців вищої кваліфікації Геннадій Іванович багато сил і енергії віддає навчально-методичної роботи зі студентами. Очолювана ним кафедра загальної гігієни є авторитетним навчально-методичним центром країни, активно розробляє нові напрямки у навчанні студентів медичних вузів. За участю Р. В. Румянцева створені нові навчальні плани та програми викладання загальної та радіаційної гігієни на медико-профілактичних, лікувальних і фармацевтичних факультетах, розроблена модель і кваліфікаційна характеристика фахівця, опрацьовуються питання оптимізації та інтеграції навчального процесу. Досить сказати, що під керівництвом Р. В. Румянцева за останні 25 років створені всі підручники з гігієни для студентів лікувальних, педіатричних та медико-профілактичних факультетів, багато з яких неодноразово перевидавалися.

Вийшов під редакцією Геннадія Івановича підручник «Гігієна» (в 2000 році опубліковано 1-е видання, у 2001-2002 роках — перероблене і доповнене 2-е видання) є підручником нового покоління широкого профілю. В даний час по ньому навчаються студенти всіх медичних вузів Росії і низки країн близького зарубіжжя. Він використовується також у вузах немедичного профілю, де гігієна вивчається як непрофилирующей дисципліни (педагогічні, фізкультурні, технічні вузи). Підручник відображає сучасні концепції Всесвітньої організації охорони здоров’я, Міжнародної організації праці, федеральних відомств провідних економічно розвинених країн з питань підготовки лікарів клінічного профілю в галузі профілактичної медицини. За своєю структурою і повнотою представлення сучасних наукових даних про вплив факторів навколишнього середовища на здоров’я населення цей підручник не має вітчизняних і зарубіжних аналогів.

Протягом майже 20 років Геннадій Іванович Румянцев був деканом санітарно-гігієнічного факультету. Під його керівництвом і при постійній участі проведено капітальний ремонт та реконструкція санітарно-гігієнічного корпусу, завдяки чому студенти мають можливість вчитися, а викладачі — працювати в будинку, побудованому засновником російської гігієни Федором Федоровичем Ерісманом.

У 1996 році за великий внесок у розвиток гігієнічної науки та медичної екології йому присуджена премія імені В. А. Рязанова. У 1984 році обраний членом-кореспондентом РАМН, в 1991 році — академіком РАМН. Геннадій Іванович Румянцев обраний дійсним членом Міжнародної академії наук, Міжнародної академії наук Євразії, заслуженим професором і головою Ради старійшин Московської медичної академії імені В. М. Сєченова, головою спеціалізованої Вченої ради медико-профілактичного факультету. Він — член президії Всеросійського наукового товариства гігієністів і санітарних лікарів, завідувач редакційним відділом Великої медичної енциклопедії, голова Центральної проблемної навчально-методичної комісії з гігієни Моз Росії. Заступник академіка-секретаря Відділення профілактичної медицини РАМН. Багато років він є головою експертної ради ВАК Росії.

Нагороджений орденом Трудового Червоного Прапора, медаллю ордена «За заслуги перед Вітчизною» II ступеня, медалями. Його діяльність відзначена Подякою Президента Російської Федерації.

Живе і працює в Москві.